برنامه ایمنی

در زیر یک برنامه ایمنی پیشنهادی برای زنان ارائه شده است.
لطفاً توجه داشته باشید که همه اطلاعات ممکن است برای همه صدق نکند،
اما برنامه به گونه‌ای طراحی شده که فرد بتواند آنچه را که فکر می‌کند برایش مفید است، از آن استخراج کند.